4Solutions

Informatiemanagement

Wat is informatiemanagement

Informatiemanagement is een proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werkprocessen en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan worden vertaald in informatievoorziening.

Informatiemanagement professionaliseert de vraagkant van ICT en valt daarom in de regel niet onder een ICT-afdeling maar onder de gebruikersorganisatie. 

Informatiemanagement functioneert als opdrachtgever voor de ICT-leverancier en vertegenwoordigt de gebruikersorganisatie als afnemer van de informatievoorziening.

  • legt informatie vast over organisatie specifieke gegevens (die mede de basis vormen van de ICT-architectuur) 
  • verbindt en verrijkt gegevens waarmee informatie beschikbaar komt over de informatiehuishouding en de ICT-architectuur 
  • visualiseert de gegevens waardoor de informatie begrijpelijk is 
  • analyseert gegevens waardoor kennis van de informatiehuishouding ontstaat en wordt geborgd 
  • ondersteunt de communicatie over deze kennis, waardoor de bedrijfsvoering en informatiehuishouding kan worden geoptimaliseerd.


4Solutions en Informatiemanagement

Nick Postma ondersteunt zorginstellingen bij vraagstukken op het snijvlak van IT, informatie en organisatie door waarde te creëren met behulp van IT en informatie. Daarbij richten hij zich op strategische vraagstukken rond de sturing en inzet van technologische ontwikkelingen en organisatie-inrichtingsvraagstukken van de IT- en informatiefunctie.

'Voor mij is informatiemanagement het managen (managen bedoelt als: leiden, besturen en niet als in ‘beheersen’ ) van alle componenten samen: de informatie zelf, de techniek en de sociale infrastructuur (de mensen).

Het een kan niet losstaan van het ander. En uiteraard zou dit altijd moeten samenhangen met de business/bedrijfsvoering'.


Informatiebeleid

De ontwikkelingen in de gehele zorgsector zijn regelmatig onderwerp van gesprek in de media, op congressen en binnen de instellingen zelf. Deze ontwikkelingen hebben op hoofdlijnen de volgende effecten:

  • Raden van Bestuur of directies van zorginstellingen hebben behoefte aan het versterken van de markt- en onderhandelingspositie van de organisatie, door profilering, samenwerking, allianties en fusies of overnames.
  • Er is een verhoogde druk op het vergroten van de efficiëntie. Het vergroten van de efficiëntie uit zich voor wat betreft ICT in een vergaande automatisering en integratie van de cliëntenlogistiek en elektronische statusvoering. Ook de logistiek van ketenzorg en het delen van informatie met verwijzers stelteisen aan de ICT.
  • Er is een grote behoefte aan regelmatige en up-to-date stuurinformatie over cliëntenstromen, productie, kostprijzen en financiën, maar ook over personeel, dienstverlening en innovatie.

‘Informatie’ is een belangrijk productiemiddel in de zorg. ICT is een belangrijk middel om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren en de administratieve lasten te verminderen. 

Dit vraagt om gedegen Informatiemanagement en Informatiebeleid.